ﺳﻪشنبه 29 آبان 1397

لیست تعلیق دفاتر - سال 97

 

                                                 « احكام تعليق فعاليت دفاتر در سال 1397»

 

رديف

نام دفتر

رأي صادره 

تاريخ تعليق

دلیل تعلیق

1

ملک سیر هستی

1 ماه تعلیق

20/1/97

عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد و بلاتکلیفی وضعیت محل فعالیت و پیرو اخطار

2

نادیا پرواز

1 ماه تعلیق

20/1/97

نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و تغییر محل فعالیت بدون اخذ تأییدیه

3

راه و رسم سفر

1 ماه تعلیق

20/1/97

پیرو اخطار و نظر به عدم ارائه ضمانت و عدم جلب رضایت شاکی

4

سلامت سیر کیان

1 ماه تعلیق

17/1/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و محل فعالیت و فعالیت در زمینه بند پ

5

سیرسمان

1 ماه تعلیق

28/1/97

پیرو اخطار تعلیق و عدم ارائه ضمانت نامه و گزارش عملکرد فعالیت

6

دارمان گشت امیر

1 ماه تعلیق

28/1/97

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و عدم ارائه گزارش عملکرد

7

آبینه سیر آبشار

1 ماه تعلیق

28/1/97

بنا به گزارشات واصله در خصوص تبلیغ و فروش بلیط کنسرت خوانندگان

8

اهورا پرواز

1 ماه تعلیق

28/1/97

با توجه به بررسی پرونده و نظر به تغییر محل شرکت بدون اطلاع و اخذ تأییدیه

9

فانوس راه پرشین

1 ماه تعلیق

28/1/97

با توجه به بازدید از محل فعالیت و فعالیت 2 شرکت در یک محل

10

عرشیا گشت پارس

1 ماه تعلیق

17/2/97

عملکرد غیرحرفه ای در تور ترکیه و عدم جلب رضایت شاکیان

11

سفیر گشت امید

1 ماه تعلیق

3/2/97

پیرو اخطار و عدم معرفی مدیرفنی شرکت

12

راشاک پرواز

1 ماه تعلیق

24/2/97

پیرو اخطار تعلیق و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و تعطیلی شرکت

13

تأمین

1 ماه تعلیق

5/3/97

نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

14

فارمیس پرواز آریا

1 ماه تعلیق

7/3/97

با توجه به تعدد شکایات و عدم ارائه گزارش عملکرد

15

اسپیکان

1 ماه تعلیق

7/3/97

بلاتکلیفی وضعیت محل فعالیت و عدم تمدید پروانه و تعطیلی محل فعالیت

16

اریکه فارس ایرانیان

1 ماه تعلیق

7/3/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

17

ظفر پرواز ایرانیان

1 ماه تعلیق

7/3/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

18

ایران

1 ماه تعلیق

5/4/97

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

19

مدبران سفر ساز

1 ماه تعلیق

5/4/97

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی

20

آوازه سیر

1 ماه تعلیق

5/4/97

تعدد شکایات و عملکرد غیر حرفه ای شرکت

21

آروین سیر پرواز

1 ماه تعلیق

27/4/97

با توجه به نواقص موجور در پرونده ، عدم ارائه ضمانت نامه،عدم اخذ تأیید محل فعالیت و ارائه گزارش عملکرد ،تعدد شکایات واصله

22

آبگینه گشت آسیا

1 ماه تعلیق

27/4/97

با توجه به نواقص موجود در پرونده و گزارش بازدید تنظیمی

23

آزاد گشت پرشین

3  ماه تعلیق

27/4/97

عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم ارائه گزارش عملکرد

24

جهان ساتر

3  ماه تعلیق

27/4/97

با توجه به عدم تطبیق وضعیت شرکت در خصوص ارائه ضمانت نامه معتبر و تعدد شکایات واصله

25

ساینا بال پرواز

1 ماه تعلیق

3/5/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،بلاتکلیفی وضعیت محل فعالیت،عدم ارائه گزارش عملکرد

26

کاندید سفر

1 ماه تعلیق

3/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی ،تغییر مکان فعالیت بدون تأییدیه،عدم ارائه گزارش عملکرد و نامه اخطار

27

پانی گشت آریا

1 ماه تعلیق

3/5/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی

28

آوای ارسباران پویا

1 ماه تعلیق

3/5/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و گزارش عملکرد فعالیت شرکت

29

الین سیر هستی

1 ماه تعلیق

10/5/97

با توجه به گزارش بازدید مبنی بر تعطیلی فعالیت

30

ایلیا پرواز قرن

1 ماه تعلیق

10/5/97

با توجه به گزارش بازدیدانتقال محل فعالیت به مکان نامعلوم

31

بال کیشان

1 ماه تعلیق

10/5/97

بلاتکلیفی وضعیت شرکت و اختلاف مدیرعامل و سهامدار جدید

32

ملائک

1 ماه تعلیق

10/5/97

 

33

کاروانیک راه ابریشم

1 ماه تعلیق

22/5/97

با توجه به عدم اجرای رای کمیسیون رسیدگی به شکایات

34

گردشگران کیان صبا

1 ماه تعلیق

22/5/97

با توجه به عدم حضور مدیرعامل و مدیرفنی در زمان بازدید و بی توجهی به مکاتبه اداره کل و عدم ارائه گزارش عملکرد

35

ندای آسمان عصر

1 ماه تعلیق

22/5/97

با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم اجرای رای کمیسیون رسیدگی به شکایات

36

صدر گیتی

1 ماه تعلیق

22/5/97

تعدد شکایات واصله عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی،عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه فعالیت

37

آنیا گشت پارسه

1 ماه تعلیق

22/5/97

عملکرد غیرحرفه ای شرکت و تعدد شکایات و بی توجهی به آرا کمیسیون

38

مینو گشت

1 ماه تعلیق

22/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و گزارش عملکرد

39

سعادت سیر گیتی

1 ماه تعلیق

22/5/97

عملکرد غیرحرفه ای شرکت،عدم اجرای رای کمیسیون فنی رسیدگی به شکایات

40

راه و سیاحت(رویال گشت قرن)

1 ماه تعلیق

24/5/97

با توجه به عدم تطبیق وضعیت

41

سودای پرواز ایرانیان

1 ماه تعلیق

24/5/97

توقیف ضمانت نامه بانکی و عدم جایگزینی آن و عدم ارائه گزارش عملکرد

42

کامیار گشت

1 ماه تعلیق

29/5/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

43

سیران گشت

1 ماه تعلیق

7/6/97

با توجه به تعدد شکایات واصله و عدم ارائه گزارش عملکرد

44

قاره پیما آسیا

1 ماه تعلیق

7/6/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت

45

ماداکتور گشت

1 ماه تعلیق

7/6/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تمدید پروانه فعالیت

46

هگمتان سیر آسمان

1 ماه تعلیق

14/6/97

بررسی استعفای مدیرعامل

47

تابان پرواز آسیا

3 ماه تعلیق

21/6/97

با توجه به گزارش محرمانه از سازمان حفاظت اطلاعات ناجا

48

مدبران سفر ساز

3 ماه تعلیق

22/6/97

با توجه به گزارش محرمانه از سازمان حفاظت اطلاعات ناجا

49

ژورک سعادت شعبه 1

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه به نام شعبه های شرکت

50

ژورک سعادت شعبه 2

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه به نام شعبه های شرکت

51

درسا سیر پارس

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر،تعدد شکایات واصله

52

آداک سفر پایا

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر،عدم ارائه گزارش عملکرد

53

آشا سیر پارس

1 ماه تعلیق

21/6/97

عدم پرداخت حق الزحمه راهنمای تور و عدم اعلام به اداره کل

54

آریاک پرواز آریا

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل و نقص مدارک