شنبه 24 آذر 1397

بخشنامه ها و دستورالعمل های - سال 97

 عنوانشرححجم کلیک
تغییر رویه صدور روادید در فرودگاههای تانزانیا برای اتباع ایرانی و 28 کشور دیگربخشنامه شماره 972/126/9572 مورخ 1397/08/0296.87 KBدانلود0
حضور تمام وقت مدیر فنی طبق آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/9428 مورخ 1397/08/0198.50 KBدانلود0
لزوم أخذ ویزا به منظور جلوگیری از بروز اتفاقات احتمالی جهت سفر به کشور صربستانبخشنامه شماره 972/126/9319 مورخ 1397/07/29 97.15 KBدانلود0
ممنوعیت ورود داروهای غیرمجاز و روانگردان و مجازات جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر در کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/8864 مورخ 1397/07/1797.81 KBدانلود0
برگزاری تور توسط برخی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون استفاده از راهنمای دارای کارتبخشنامه شماره 972/126/8861 مورخ 1397/07/17 97.59 KBدانلود0
معرفی شرکتهای ممنوع کار بدلیل بدهی به معاونت گردشگری وزارت فرهنگ کشور عراقبخشنامه شماره 972/126/8780 مورخ 1397/07/1696.03 KBدانلود0
پاسخگویی به درخواستهای ثبت شده در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/8694 مورخ 1397/07/14445.95 KBدانلود0
انتخاب شعار ملی گردشگری و طراحی برند ملی گردشگری ایرانبخشنامه شماره 972/126/8668 مورخ 1397/07/141.10 MBدانلود0
مجازات جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و روانگردان در کشور گرجستانبخشنامه شماره 972/126/6151 مورخ 1397/05/13 1.17 MBدانلود0
تخلف برخی از دفاتر در اجرای تورهای داخلیبخشنامه شماره 972/126/6114 مورخ 1397/05/13101.08 KBدانلود0
ثبت اطلاعات در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/5939 مورخ 1397/05/08865.96 KBدانلود0
ایجاد لینک سامانه بهین یاببخشنامه شماره 972/126/3825 مورخ 1397/03/27114.67 KBدانلود0
یادآوری مفاد بند ج ماده 20 آئین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگریبخشنامه شماره 972/126/10467 مورخ 1397/08/22108.54 KBدانلود0
اطلاع رسانی در خصوص عدم به کارگیری اشخاص فاقد کارت راهنمای گردشگریبخشنامه شماره 972/126/10210 مورخ 1397/08/1598.77 KBدانلود0