یکشنبه 24 آذر 1398

فنآوری اطلاعات و آمار

احمدرضا حیدری

مدیر فنآوری اطلاعات و آمار