یکشنبه 28 مهر 1398

لیست تعلیق دفاتر - سال 97 , 98

                                                             

 

« احكام تعليق فعاليت دفاتر در سال 1398»

رديف

نام دفتر

رأي صادره 

تاريخ تعليق

دلیل تعلیق

1

آسایش گشت دنیا

1 ماه تعلیق

25/1/98

با توجه به عدم جلب رضایت شاکی و عدم پاسخگویی به مکاتبه اداره کل و نامه بانک مبنی بر غیر قابل برداشت بودن ضمانت نامه تا موعد سررسید

2

شروین گشت باستان

3 ماه تعلیق

25/1/98

با توجه به درخواست تعطیلی شرکت از اسفندسال 96

3

گل سیر

1 ماه تعلیق

21/2/98

فعالیت شرکت به دلیل تعطیلی و بلاتکلیفی محل فعالیت و عدم تمدید ضمانت نامه ، عدم تطبیق وضعیت

4

پیشرو سفر گشت

1 ماه تعلیق

22/2/98

عملکرد غیر حرفه ای شرکت و وصول شکایت متعدد ، اخذ وجه نقد به جای ضمانت نامه بازگشت از مسافران و عدم استرداد مبلغ تضمین به مسافر طبق مفاد قرارداد

5

آرمین رباط کریم

1 ماه تعلیق

21/2/98

غیرحضوری بودن مدیرعامل

6

کارن پرواز پارسیان

3 ماه تعلیق

11/3/98

عدم ارائه ضمانت نامه علیرغم مکاتبات صورت گرفته

7

اکسیر گشت سفر

3 ماه تعلیق

28/3/98

با توجه به تبلیغات با موضوع اخذ ویزای قطعی آلمان

8

رکسان گشت سپید

3 ماه تعلیق

28/3/98

با توجه به تبلیغ و ثبت نام با موضوع اخذ ویزای قطعی و تضمینی شینگن

9

تاو گشت نور راشا

1 ماه تعلیق

3/4/98

با توجه به عدم تمدید ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد

10

همسفر ماه وستاره

1 ماه تعلیق

3/4/98

با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد و بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و عدم پاسخگوئی به مکاتبات

11

سخاوت گشت آسمان

1 ماه تعلیق

4/4/98

با توجه به گزارش تعطیلی از طرف مدیرفنی شرکت

12

سفرهای هزار و یکشب ( شعبه)

1 ماه تعلیق

5/4/98

با توجه به عدم معرفی مدیرفنی

13

قومس پرواز ایرانیان

1 ماه تعلیق

4/4/98

با توجه به تعهد مکتوب و عدم اقدام در این خصوص (عدم راائه ضمانت نامنه بانکی معتبر)

14

کی پرواز پارس

1 ماه تعلیق

4/4/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر علیرغم مهلت ارائه شده قبلی

15

همدم پرواز

3 ماه تعلیق

4/4/98

با توجه به تعدد شکایات واصله و عملکرد غیر حرفه ای

16

هانا ستاره ایرانیان

1 ماه تعلیق

4/4/98

با توجه به عدم تکمیل مدارک و عدم پیگیری جهت طی مراحل اداری توسط مدیرعامل

17

آریا گشت پرواز

1 ماه تعلیق

10/4/98

با توجه به تعدد شکایات واصله و عملکرد غیر حرفه ای

18

رکسان گشت سپید

1 ماه تعلیق

16/4/98

با توجه به تبلیغ و ثبت نام با موضوع اخذ ویزای قطعی و تضمینی شینگن

19

مهراندیشان رضوان

3 ماه تعلیق

16/4/98

با توجه به تعدد شکایات واصله و عملرد غیر حرفه ای و عدم ارائه گزارش عملکرد

20

آنا سیر پارس

1 ماه تعلیق

16/4/98

غیر حضوری بودن مدیرفنی و بلاتکلیفی وضعیت سهامداران ، فعالیت در زمینه اخذ ویزای شینگن

21

آیسان پرواز پارس

1 ماه تعلیق

16/4/98

با توجه به عملکرد غیر حرفه ای و تعدد شکایات واصله

22

برفراز گشت مهر

1 ماه تعلیق

16/4/98

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و عدم طی مراحل اداری فعالیت شرکت

23

آریانا سیر دالاهو

3 ماه تعلیق

23/4/98

با توجه به عملکرد غیر حرفه ای در اجرای تور چابهار و اقامت مسافران در اقامتگاه فاقد استاندارد های لازم و عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم انعقاد قرارداد مکتوب که منجر به نارضایتی شدید گروهی مسافران تور شده است

24

بیکران گشت امیر

1 ماه تعلیق

30/4/98

با توجه به عملکرد غیر حرفه ای در خصوص شکایات مربوط به تور یونان و عدم ارائه گزارش عملکرد

 

 

 

« احكام تعليق فعاليت دفاتر در سال 1398»

رديف

نام دفتر

رأي صادره 

تاريخ تعليق

دلیل تعلیق

25

فرش قرمز سماء

1 ماه تعلیق

29/4/98

به استناد صورتجلسه کمیسیون فنی تجدید نظر در خصوص شکایت آقای محمدزاده و عملکرد غیر حرفه ای

26

جشنواره پرواز

1 ماه تعلیق

30/4/98

با توجه به تغییرات مکرر در پست مدیر عاملی شرکت در یک سال گذشته و عدم ارائه گزارش عملکرد

27

نماد کوهین گشت

1 ماه تعلیق

30/4/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه بهره برداری

28

ویستا

1 ماه تعلیق

13/5/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی

29

الماس شرق

1 ماه تعلیق

20/5/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه بهره برداری

30

تینا سیر آریا

1 ماه تعلیق

19/5/98

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر علیرغم اخطار و عدم ارائه گزارش عملکرد

31

شریف گشت فرحان

1 ماه تعلیق

16/5/98

با توجه به عدم تمدید اعتبار ضمانت نامه و عدم تمدید پروانه بهره برداری و عدم ارائه گزارش عملکرد

32

شیردال ایرانیان

1 ماه تعلیق

16/5/98

با توجه به عدم تمدید اعتبار ضمانت نامه و عدم تمدید پروانه بهره برداری و عدم ارائه گزارش عملکرد

33

طنین آسمان آبی

1 ماه تعلیق

19/5/98

با توجه به عدم شروع مجدد فعالیت با توجه به پایان یافتن مهلت تعطیلی و عدم معرفی مدیرفنی و عدم ارائه گزارش عملکرد قبل از شروع تعطیلی

34

عروج

1 ماه تعلیق

19/5/98

با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد و بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی و عدم تمدید پروانه بهره برداری

35

کامیاران سفر شهرزاد

1 ماه تعلیق

19/5/98

با توجه به عدم تمدید پروانه بهره برداری و عدم معرفی مدیرفنی و عدم ارائه گزارش عملکرد

36

یوشا پرواز سجاد

1 ماه تعلیق

20/5/98

با توجه به فعالیت و تبلیغ دفتر با مضمون اخذ ویزای تضمینی علیرغم دستورالعمل صادره

 

 

 

 

 « احكام تعليق فعاليت دفاتر در سال 1397»

 

رديف

نام دفتر

رأي صادره 

تاريخ تعليق

دلیل تعلیق

1

ملک سیر هستی

1 ماه تعلیق

20/1/97

عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد و بلاتکلیفی وضعیت محل فعالیت و پیرو اخطار

2

نادیا پرواز

1 ماه تعلیق

20/1/97

نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و تغییر محل فعالیت بدون اخذ تأییدیه

3

راه و رسم سفر

1 ماه تعلیق

20/1/97

پیرو اخطار و نظر به عدم ارائه ضمانت و عدم جلب رضایت شاکی

4

سلامت سیر کیان

1 ماه تعلیق

17/1/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و محل فعالیت و فعالیت در زمینه بند پ

5

سیرسمان

1 ماه تعلیق

28/1/97

پیرو اخطار تعلیق و عدم ارائه ضمانت نامه و گزارش عملکرد فعالیت

6

دارمان گشت امیر

1 ماه تعلیق

28/1/97

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و عدم ارائه گزارش عملکرد

7

آبینه سیر آبشار

1 ماه تعلیق

28/1/97

بنا به گزارشات واصله در خصوص تبلیغ و فروش بلیط کنسرت خوانندگان

8

اهورا پرواز

1 ماه تعلیق

28/1/97

با توجه به بررسی پرونده و نظر به تغییر محل شرکت بدون اطلاع و اخذ تأییدیه

9

فانوس راه پرشین

1 ماه تعلیق

28/1/97

با توجه به بازدید از محل فعالیت و فعالیت 2 شرکت در یک محل

10

عرشیا گشت پارس

1 ماه تعلیق

17/2/97

عملکرد غیرحرفه ای در تور ترکیه و عدم جلب رضایت شاکیان

11

سفیر گشت امید

1 ماه تعلیق

3/2/97

پیرو اخطار و عدم معرفی مدیرفنی شرکت

12

راشاک پرواز

1 ماه تعلیق

24/2/97

پیرو اخطار تعلیق و نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و مدیرفنی و تعطیلی شرکت

13

تأمین

1 ماه تعلیق

5/3/97

نظر به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

14

فارمیس پرواز آریا

1 ماه تعلیق

7/3/97

با توجه به تعدد شکایات و عدم ارائه گزارش عملکرد

15

اسپیکان

1 ماه تعلیق

7/3/97

بلاتکلیفی وضعیت محل فعالیت و عدم تمدید پروانه و تعطیلی محل فعالیت

16

اریکه فارس ایرانیان

1 ماه تعلیق

7/3/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

17

ظفر پرواز ایرانیان

1 ماه تعلیق

7/3/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

18

ایران

1 ماه تعلیق

5/4/97

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

19

مدبران سفر ساز

1 ماه تعلیق

5/4/97

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرفنی

20

آوازه سیر

1 ماه تعلیق

5/4/97

تعدد شکایات و عملکرد غیر حرفه ای شرکت

21

آروین سیر پرواز

1 ماه تعلیق

27/4/97

با توجه به نواقص موجود در پرونده ، عدم ارائه ضمانت نامه،عدم اخذ تأیید محل فعالیت و ارائه گزارش عملکرد ،تعدد شکایات واصله

22

آبگینه گشت آسیا

1 ماه تعلیق

27/4/97

با توجه به نواقص موجود در پرونده و گزارش بازدید تنظیمی

23

آزاد گشت پرشین

3  ماه تعلیق

27/4/97

عدم ارائه ضمانت نامه ،عدم ارائه گزارش عملکرد

24

جهان ساتر

3  ماه تعلیق

27/4/97

با توجه به عدم تطبیق وضعیت شرکت در خصوص ارائه ضمانت نامه معتبر و تعدد شکایات واصله

25

ساینا بال پرواز

1 ماه تعلیق

3/5/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر،بلاتکلیفی وضعیت محل فعالیت،عدم ارائه گزارش عملکرد

26

کاندید سفر

1 ماه تعلیق

3/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی ،تغییر مکان فعالیت بدون تأییدیه،عدم ارائه گزارش عملکرد و نامه اخطار

27

پانی گشت آریا

1 ماه تعلیق

3/5/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی

28

آوای ارسباران پویا

1 ماه تعلیق

3/5/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه بانکی و گزارش عملکرد فعالیت شرکت

29

الین سیر هستی

1 ماه تعلیق

10/5/97

با توجه به گزارش بازدید مبنی بر تعطیلی فعالیت

30

ایلیا پرواز قرن

1 ماه تعلیق

10/5/97

با توجه به گزارش بازدیدانتقال محل فعالیت به مکان نامعلوم

31

بال کیشان

1 ماه تعلیق

10/5/97

بلاتکلیفی وضعیت شرکت و اختلاف مدیرعامل و سهامدار جدید

32

ملائک

1 ماه تعلیق

10/5/97

 

33

کاروانیک راه ابریشم

1 ماه تعلیق

22/5/97

با توجه به عدم اجرای رای کمیسیون رسیدگی به شکایات

34

گردشگران کیان صبا

1 ماه تعلیق

22/5/97

با توجه به عدم حضور مدیرعامل و مدیرفنی در زمان بازدید و بی توجهی به مکاتبه اداره کل و عدم ارائه گزارش عملکرد

35

ندای آسمان عصر

1 ماه تعلیق

22/5/97

با توجه به عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم اجرای رای کمیسیون رسیدگی به شکایات

36

صدر گیتی

1 ماه تعلیق

22/5/97

تعدد شکایات واصله عدم تطبیق وضعیت مدیرفنی،عدم ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه فعالیت

37

آنیا گشت پارسه

1 ماه تعلیق

22/5/97

عملکرد غیرحرفه ای شرکت و تعدد شکایات و بی توجهی به آرا کمیسیون

38

مینو گشت

1 ماه تعلیق

22/5/97

عدم ارائه ضمانت نامه معتبر و گزارش عملکرد

39

سعادت سیر گیتی

1 ماه تعلیق

22/5/97

عملکرد غیرحرفه ای شرکت،عدم اجرای رای کمیسیون فنی رسیدگی به شکایات

40

راه و سیاحت(رویال گشت قرن)

1 ماه تعلیق

24/5/97

با توجه به عدم تطبیق وضعیت

41

سودای پرواز ایرانیان

1 ماه تعلیق

24/5/97

توقیف ضمانت نامه بانکی و عدم جایگزینی آن و عدم ارائه گزارش عملکرد

42

کامیار گشت

1 ماه تعلیق

29/5/97

بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل

43

سیران گشت

1 ماه تعلیق

7/6/97

با توجه به تعدد شکایات واصله و عدم ارائه گزارش عملکرد

44

قاره پیما آسیا

1 ماه تعلیق

7/6/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه و عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت

45

ماداکتور گشت

1 ماه تعلیق

7/6/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه،عدم ارائه گزارش عملکرد،عدم تمدید پروانه فعالیت

46

هگمتان سیر آسمان

1 ماه تعلیق

14/6/97

بررسی استعفای مدیرعامل

47

تابان پرواز آسیا

3 ماه تعلیق

21/6/97

با توجه به گزارش محرمانه از سازمان حفاظت اطلاعات ناجا

48

مدبران سفر ساز

3 ماه تعلیق

22/6/97

با توجه به گزارش محرمانه از سازمان حفاظت اطلاعات ناجا

49

ژورک سعادت شعبه 1

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه به نام شعبه های شرکت

50

ژورک سعادت شعبه 2

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه به نام شعبه های شرکت

51

درسا سیر پارس

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر،تعدد شکایات واصله

52

آداک سفر پایا

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر،عدم ارائه گزارش عملکرد

53

آشا سیر پارس

1 ماه تعلیق

21/6/97

عدم پرداخت حق الزحمه راهنمای تور و عدم اعلام به اداره کل

54

آریاک پرواز آریا

1 ماه تعلیق

22/6/97

عدم تطبیق وضعیت مدیرعامل و نقص مدارک

55

مهراندیشان رضوان

2 ماه تعلیق

2/8/97

عملکرد غیرحرفه ای شرکت ،عدم ارائه گزارش عملکرد فعالیت

56

نیک اندیشان روشا گشت

1 ماه تعلیق

2/8/97

عدم اقدام از طرف آن شرکت در خصوص اجرای رای صادره کمیسیون فنی تجدیدنظر

57

قصر توچال آریا

1 ماه تعلیق

2/8/97

با توجه به محرز شدن غیرحضوری بودن مدیرفنی درآن شرکت

58

مدار صفر درجه سبا

1 ماه تعلیق

2/8/97

نظر به تعدد شکایات  واصله ،انتقال محل فعالیت بدون تأییدیه، عدم تمدید اعتبار ضمانت نامه و گزارش عملکرد

59

مکث آسا گشت

3 ماه تعلیق

9/8/97

با توجه به انعقاد قرارداد با مسافر قبل از اخذ مجوز و بی توجهی به ماده 30 آئین نامه

60

فراز تهران شهر

1 ماه تعلیق

15/8/97

پیرو اخطار و عدم اراوه ضمانت نامه معتبر و ارائه گزارش عملکرد و عدم تمدید پروانه بهره برداری

61

یادآوران آسیا

1 ماه تعلیق

19/8/97

با توجه به بلاتکلیفی وضعیت مدیرعامل و استماع سخنان هیات مدیره

62

تیروژ پرواز پارس

1 ماه تعلیق

28/8/97

با توجه به عدم ارائه ضمانت نامه معتبر